• आयोजनाबाट लावान्वित हुने कृषक संख्या

  विवरण

  कृषक संख्या

  महिला सहभागिता प्रतिशत

  बाली उत्पादन कृषक

  ४०,०००

  ५०

  पशुपालन कृषक

  २७,०००

  ९०

  पोषण बगैचा

  ३४०००

  १००

  गर्भवति तथा स्तनपान गराउने आमा

  ४५०००

   

   

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स