• आयोजनाको कुल लागत

  अमेरीकी डलर (मिलियनमा)

  विवरण

  रकम

  विवरण

  रकम रु.

  कुल जम्मा

  आन्तरिक श्रोत वैदेशिक श्रोत

   

   

  वैदेशिक श्रोत

   

   

  नेपाल सरकार

  ११.५

  ऋण

  ११.५

  स्थानिय

  निकाय / संस्था

   

   

  अनुदान (GAFSP Trust

  Fund/World Bank)

  ४६.५

   

  ४६.५

  जम्मा

   

  ११.५

  जम्मा

  ४६.५ ५८

  ५८

  (आयोजना सम्झौता मिति २०७१ बैशाख १७ अनुसार ©१ अमेरीकी डलर= ८५ नेपाली रुपैंया

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स